Kontingentregulativ 2020

Primære faneblade

Foreningens kontingenterne for 2021 opkræves efter nedenstående regler, som godkendt af bestyrelsen
Kim Ingemann / sekretariatschef

Kontingentregulativ

Jfr. lov for Den danske Landinspektørforening, § 22, stk. 4

Medlemsgrupper

 1. Gruppe 1 omfatter praktiserende landinspektører/partnere og andre selvstændige
 2. Gruppe 2 omfatter ansatte landinspektører, herunder udstationerede ansatte i danske firmaer
 3. Gruppe 3 omfatter studentermedlemmer
 4. Gruppe 4 omfatter medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet
 5. Gruppe 9 omfatter:
 • Nordiske ansættelser: Medlemmer, der arbejder i Færøerne, Norge, Sverige eller Finland, og dér får varetaget fagforeningsinteresser ved medlemskab af organisationer i vedkommen­de lande. Der kan ikke trækkes på foreningens fagforeningsrådgivning.
 • Perifere medlemmer: Medlemmer, hvis tilknytning har karakter af socialt engagement. Der kan ikke trækkes på foreningens fagforeningsrådgivning. Gruppen er en ’undtagelses’-bestemmelse.
 • Overgangsordning: Medlemmer fra foreningens tidligere gruppe 3 (”Erhvervsaktive uden for professionen”) kan efter bestyrelsens beslutning fortsætte i gruppe 4.

Kontingenter

 1. Kontingenter fastlægges på foreningens generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
 2. Medlemmer i gruppe 1 og gruppe 2 opkræves grundkontingent og gruppekontingent til forhandlings- og arbejdsretlige opgaver.
 3. Medlemmer i gruppe 2 opkræves kontingent til ALF-fonden.
 4. Medlemmer i gruppe 3 opkræves studenterkontingent.
 5. Medlemmer i gruppe 4 opkræves pensionistkontingent
 6. Medlemmer i gruppe 9 opkræves ¼ af grundkontingentet og ikke gruppekontingentet.
 7. Heltidsarbejdsløse og medlemmer på orlov opkræves ¼ af både gruppekontingentet, grundkontingentet og kontingentet til ALF-Fonden.

Opkrævning

 1. Medlemmerne opkræves kontingent pr. kvartal ved kvartalets begyndelse.
 2. Opkrævning sker på grundlag af sekretariatets oplys­ninger om medlemmets beskæftigelse ved kvartalets begyndelse.
 3. Medlemmerne kan skifte kontingentgruppe efter orientering af sekretariatet om grundlaget. Skiftet træder i kraft ved førstkommende kvartal efter orienteringen.
 4. Heltidsarbejdsløse medlemmer skal forud for hvert kvartal meddele, om de fortsat er arbejdsløse og tilmeldt jobcentrene ellers opkræves automatisk gruppe 2-kontingenter.
 5. Studentermedlemmer betaler ikke kontingent på bachelordelens 1. studieår (1 og 2. semester). Ved afslutning af studiet overføres studentermedlemmer til ordinært medlemskab ved indplacering i gruppe 2.

Betaling og restance

 1. Frist for betaling er den 5. i kvartalets 2. måned.
 2. Kontingent, som ikke betales rettidigt, tillægges opkrævningsgebyr på 100,- kr. for hver rykker. Gebyret kan fraviges administrativt.
 3. Indtil restancer er betalt, kan medlemmet ikke trække på foreningens rådgivning, ikke leje sommerhusene og ikke deltage i foreningens møder og aktiviteter. Bestemmelsen kan fraviges administrativt.

Stadfæstet af bestyrelsen i Den danske Landinspek­tørforening på møde den 3. februar 2021