Multifunktionel jordfordeling (modul 1 af 3)

Primære faneblade

Afholdes
Den 6.-7. september 2021 i Torvehallerne i Vejle

Tilmelding via dette link:
Arrangementsnummer 336871

Tilmedlingsfrist - 23. juli 2021

Afmeldingsfrist

Ved afmelding efter d. 9. august 2021 betales 25 % af prisen
Ved afmelding efter d. 23. august 2021 betales 100 % af prisen

Tilsvarende information på IDAs arrangementsside:
Multifunktionel jordfordeling modul 1 af 3 336871

KURSUSINDHOLD

Der har gennem længere tid været både politisk og praktisk fokus på multifunktionel jordfordeling (MUFJO). Nu foreligger et regelsæt i form af bekendtgørelse og vejledning om samtykke til MUFUO, som giver mulighed for at få dækket en række omkostninger ved gennemførelse af multifunktionelle jordfordelingsprojekter. Formålet med de multifunktionelle jordfordelingsprojekter er at sikre en tilpasning og samtænkning af landbrugsdrift med andre funktioner og indsatser i det åbne land.
Disse nye muligheder for at gennemføre multifunktionelle projekter giver anledning til, at der er brug for nye metoder og kompetencer – både i de indledende faser, planlægningsfasen / forundersøgelse og ved gennemførelsen / implementeringen af de multifunktionelle projekter.
Der udbydes i alt 3 moduler – hver af 2 sammenhængende kursusdage - om multifunktionel jordfordeling. Dette kursus (modul 1) udbydes som et 2-dages kursus og er designet til at give deltagerne kendskab, forståelse og indsigt i dansk jordfordeling i almindelighed og især anvendelsen af jordfordelingsprocessen i forbindelse med gennemførelse af multifunktionelle jordfordelingsprojekter.
Modulerne 2 og 3 forventes udbudt i henholdsvis 2021 og 2022 – og indholdet heri tilpasses de erfaringer, der gøres undervejs i multifunktionelle jordfordelingsprojekter. Det forventes at der i modul 2 vil være fokus på finansiering og projektledelse, mens modul 3 forventes at have fokus på sammenhængen mellem multifunktionel jordfordeling og jordreform.
Dette kursus (modul 1) har som overordnede formål at give kursusdeltagerne kompetencer indenfor jordfordelingsplanlægning og -forhandling, udarbejdelse af ansøgning om MUFJO, og facilitering, projekt- og procesledelse af multifunktionelle jordfordelingsprojekter. Det er ligeledes et formål med kurset at der opnås konkret "hands on" viden ift. både metoder, indhold og gennemførelse af den traditionelle jordfordeling. Kurset henvender sig således både til medarbejdere fra kommuner m.fl., som skal medvirke i eller facilitere multifunktionelle jordfordelingsprojekter, og til landinspektører eller andre, der ønsker at opnå konkret viden om og kompetencer til at gennemføre jordfordelingsprocesser (planlægning, forhandling, gennemførelse og berigtigelse).
Der vil bl.a. blive givet et overblik om følgende emner:

1. Introduktion til jordfordeling

 • Jordfordeling i stedet for jordkamp.
 • Begreber, historik, metoder og perspektiv.
 • Jordfordeling og jordreformer – historisk set.
 • Ejendomsformer og –typer samt landbrugsbedrifter i landskabet.
 • De mange forskellige formål – forskellige former for arronderingsinteresser og aktører.

2. Forhandlinger i praksis

 • Ønskerunder og aftaleindgåelse.
 • Prisfastsættelse og vurderingsforretning.
 • Forhandlingsspillet og lodsejerudvalget.
 • Forhandlinger blandt de berørte og om fordele ved forandringer.
 • Jordpuljens afgørende betydning for jordomlægningerne.

3. Den traditionelle jordfordeling – begreber, indhold og proces

 • Jordfordelingskommissionen.
 • Servitutter og pant i ejendomme.
 • Jordfordelingsoverenskomsten og – kendelsen.
 • Den matrikulære berigtigelse af jordomlægninger.

4. Den traditionelle jordfordeling – forundersøgelse

 • Den ejendomsmæssige forundersøgelse – ejendomme og jordtyper.
 • Vurdering af et lokalområdets ”parathed” til jordfordeling.
 • Projektstyring og –risici.

5. Den traditionelle jordfordeling – erfaringer

 • Erfaringer fra projektfjordfordelinger eller dansk jordfordeling i en international kontekst.

6. Planlægningsfasen – forundersøgelse

 • Landskabsanalyser – metoder og data.
 • Arealprioritering og andre arealinteresser.
 • Kommuneplanlægning og sektorplanlægning.
 • Tilgængelige beslutningsstøtteværktøjer.

7. Besigtigelse – udflugt til jordfordelingsprojekt

8. Aftenprogram – gruppe arbejde med øvelser/rollespil

9. Multifunktionel jordfordeling - ansøgning

 • Projektdesign og udfærdigelse af ansøgning, beslutningsprocedure.

10. Multifunktionel jordfordeling - facilitering

 • Erfaringer og status fra Mariagerfjord kommunes projekt Glenstrup Sø.
 • Kommunal facilitering af jordomlægninger – facilitator og jordfordeling.

11. Gruppeopgave

 • Øvelse i at lave dellodder, jordfordelingsoverenskomster og –kendelse. Præsentation af ”Kongeå-projektet”.

12. Jordpulje og jorderhvervelse og jordafhændelse

 • Jordfonde og offentlig arealerhvervelse og –afhændelse.

13. Perspektivering

 • Fra Collective Impact over ”multifunktionel jordfordeling” til jordreform i 2022.

14. Afrunding – værktøjer m.v.

 • Gennemgang af erfarings- og vidensbaser om jordfordeling og ejendomsudformning.
 • Afslutning med introduktion til klassiske netværk, anden faglig dokumentation samt sociale medier i relation til jordfordeling.

Kursusform
Kursets form er en vekslen mellem oplæg fra kursuslærer, filmklip, øvelser/opgaver og gruppearbejde med rollespil. Emnerne belyses med en række eksempler fra praksis.
Eksemplerne fra praksis illustrerer, hvordan problematiske emner og processer kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og få uddybende dialog undervejs.
Der vil blive udarbejdet en større digital materialesamling med litteratur, vejledninger og eksempler, der målt som læsestof giver dette 2 dages kursus et omfang på 2,5 ECTS, hvis det skal meriteres til et uddannelsesforløb.

Kursuslærer
Kursuslærere vil være erfarne planlæggere og medarbejdere ved Landbrugsstyrelsen, universiteter samt landinspektør- og rådgiverbranchen, herunder fra deltagende parter fra Collective Impact eksempelprojekterne om MUFJO fra Jammerbugten, Ringkjøbing-Skjern, Skive og Mariagerfjord kommuner.

Kursusleder
Landinspektør, ph.d. Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet.

Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til arealforvaltere, planlæggere m.v. i kommunerne, regionerne og statslige styrelser og institutioner, landbrugskonsulenter, projektledere m.fl. fra rådgiverbranchen og forsyningsvirksomheder og relaterede fagområder, der ønsker kendskab og værktøjer til at facilitere og understøtte planlægning og gennemførelse af multifunktionelle jordfordelingsprojekter. Desuden henvender kurset sig til private landinspektørfirmaer og andre private rådgivere, der ønsker en detaljeret indføring i MUFJO og traditionel jordfordeling, eller som beskæftiger sig med disciplinen i praksis.

Kursusafgift

Kurset er et 2 dages internat kursus. Der overnattes i enkeltværelser hos Torvehallerne, Vejle. Inkluderet kursusdeltagelse, overnatning i enkeltværelse, kursusmateriale og forplejning.
7.300 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
7.800 kr. + moms for øvrige deltagere.