Miljøvurdering af planer og programmer

Primære faneblade

Afholdes
5. oktober 2021
Vejle Center Hotel

Tilmelding via dette direkte link:
Arrangementsnummer 336757

Tilmedlingsfrist
24. september 2021

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 5. september 2021 betales 25 %
Ved afmelding efter d. 21. september 2021 betales 100 %

Tilsvarende information på IDAs arrangementsside:
Miljøvurdering a -planer og programmer 336757

Kursusindhold
Ud fra erfaringerne fra tidligere gennemførte kurser om Miljøvurdering af planer og programmer, er kurset tilpasset således, at – store dele af kurset – er fokuseret på at være praksisnært.
Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i miljøvurderingslovens bestemmelser om begrebet Planer og Programmer – og de øvrige begreber der knytter sig miljøvurdering, herunder hvilke planer og programmer der er omfattet af miljøvurderingsloven.

Vi gennemgår processen med screening, høringer og screeningsafgørelsen – hvad er der af formalier der skal overholdes, og hvad er en fornuftig fremgangsmåde. Herunder også om forholdet til miljøvurdering af konkrete projekter (VVM). Vi gennemgår processen, hvis en plan eller program er omfattet af en obligatorisk miljøvurdering – eller screenet til at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Vi ser på udpegning af berørte myndigheder, og gennemgår de enkelte trin i processen, med udarbejdelse af miljørapport og til sidst den sammenfattende redegørelse. Ovennævnte processer gennemgås med fokus på de værktøjer der kan/skal understøtte miljøvurderingsarbejdet.
Vi gennemgår Miljø- og fødevareklagenævnets – og andre nævns - praksis og centrale emner, med udgangspunkt i en række principielle afgørelser. Her præsenteres gode råd til sagsbehandlingen.
Et centralt element i kurset, er at eksemplificere arbejdet med miljøvurdering af planer og programmer i praksis, gennem præsentation af en/flere cases. Herunder beskrivelse af konkret sagsgang med vurdering af ansøgning, screening, afgørelse, afgrænsning af indhold i miljørapport, konkretisering af indhold i miljørapport, offentlighed, klage, m.v.
Kursets centrale formål er, at give deltagerne en opdateret juridisk indsigt i det gældende regelsæt - og praksis - for miljøvurderinger af planer og programmer, og gennem cases at eksemplificere konkret miljøvurdering af planer og programmer, i praksis.
Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Grundlæggende orientering om de relevante bestemmelser i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - herunder hvilke planer og programmer der er omfattet af miljøvurderingsloven. 
  • Processen for miljøvurdering af planer og programmer, med udgangspunkt i den praktiske gennemførelse af sagsforløbet.
  • Miljø- og fødevareklagenævnets – og andre nævns - afgørelser og praksis(gennemgang af nævnets praksis – med udgangspunkt i centrale og principielle afgørelser )
  • Gennemgang af cases – herunder beskrivelse af konkret sagsgang med vurdering af ansøgning, screening, afgørelse, afgrænsning af indhold i miljørapport, konkretisering af indhold i miljørapport, offentlighed, klage, m.v. (Der arbejdes med en/flere konkrete cases, som lokalplaner,  m.v.)
  • • Værktøjer

(Da kurset er planlagt, som et ”både teoretisk og praktisk kursus” vil der blive lagt vægt på, at deltagerne får både en teoretisk og en praktisk brugbar viden – også med henvisning til praktisk anvendelig metoder, vejledninger  m.v. )
Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den nyeste lovgivning og seneste praksis. Der gennemgås og drøftes cases i plenum.
Der udsendes en digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

Kursuslærer
Ole Gregor, Århus Kommune
Susanne Spangsberg, Vejle Kommune
Esben Obeling, Aalborg Kommune

Kursusleder
Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til miljømedarbejdere, fysisk planlæggere, miljø- og naturplanlæggere og øvrige der beskæftiger sig med - eller skal beskæftige sig med – miljøvurderinger af planer og programmer. 

Kursusafgift

3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.700 kr. + moms for øvrige deltagere