Lokalplanlægning – teori og praksis

Primære faneblade

Afholdes
24. - 25. januar 2022
Vejle Center Hotel

Tilmelding via dette link:
Arrangementsnummer 341988

Tilmedlingsfrist

12. december 2021

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 27. december 2021 betales 25 %
Ved afmelding efter d. 10. januar 2021 betales 100 %

Tilsvarende information på IDAs arrangementesite
lokalplanlaegning teori og praksis 341988

Kursusindhold:
Det er kursets primære formål, at give deltagerne et detaljeret kendskab til lokalplanlægningens grundlæggende jura og reguleringsmuligheder, samt en værktøjskasse med fokus på de problematiske emner, som planlæggeren typisk støder på – både i planloven og i anden lovgivning.
Lokalplaner er et centralt redskab for byudvikling og sikring af ejendomsrettigheder, og kurset klæder deltagerne på til at udarbejde hensigtsmæssige, men også holdbare lokalplaner.
Kommunerne taber en del sager om lokalplaner ved Planklagenævnet eller domstolene, og der viser sig ofte problemer med at fortolke lokalplanerne i virkeliggørelsesfasen.
Samtidig kan lokalplaner i visse tilfælde medføre erstatningssager, selv om planlægning som udgangspunkt er erstatningsfri regulering.
Der vil bl.a. blive givet et overblik om følgende emner:

1. Lokalplaner og anden lovgivning

 • lokalplaner og miljøbeskyttelse
 • lokalplaner og byggeloven og bygningsreglementet
 • lokalplaner og private og offentlige veje
 • lokalplaner og naturbeskyttelse
 • lokalplaner og museumsloven

2. Lokalplanpligt og -ret

 • lokalplankompetence, hjemmel og habilitetsregler
 • planlægningsmæssig begrundelse og lovligt formål
 • lokalplanpligt - hvornår, hvornår ikke?
 • hvad betyder kravet om nærmere regler i lokalplaner?

3. Retsvirkninger

 • hvilke retsvirkninger skal med i lokalplanen?
 • eksisterende lovlig anvendelse og kontinuitetsbrud
 • servitutbortfald

4. Forbud efter § 14

 • hvad kan forhindres?
 • hvornår, hvordan og under hvilke forudsætninger kan forbudet nedlægges?
 • hvilke virkninger har forbudet?

5. Dispensation

 • dispensation eller ny lokalplan
 • grænser for dispensation

6. Ekspropriation og overtagelse

 • rækkevidde af ekspropriationsmuligheden
 • ekspropriation af rådighedsservitutter
 • overtagelsespligten
 • lokalplaner med ekspropriationslignende indgreb

7. Erstatningsansvar

 • grænserne for den erstatningsfrie regulering
 • ejendomsretten og det naboretlige grundlag
 • erstatning ved ophævelse af tilstandsservitutter
 • konsekvenser af fejl og ugyldige afgørelser

8. Lokalplaners indhold

 • lokalplanens rækkevidde og mindstekravene
 • krav til formulering af bestemmelserne
 • krav om entydighed og præcision
 • forholdsnormer og kompetencenormer
 • bestemmelser for vanskelige emner
 • krav til kortbilagene
 • typiske fejl og mangler

Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursuslærerne og gruppeopgaver.
Emnerne belyses med en række eksempler fra praksis.
Der fremlægges en række eksempler på, hvordan problematiske emner kan reguleres hensigtsmæssigt. Der vil blive lejlighed til at drøfte og tage stilling til mange konkrete sager både i grupper og på plenum.
Afgørelser, oplæg, eksempler og baggrundsmateriale udleveres i en omfattende digital kursusmappe ved kursets start.

Kursuslærer
Henrik Søe Lysgaard, Cowi.
Susanne Spangsberg, Vejle Kommune.
Peter Mortensen, København Universitet m.v.
Esben Obeling, Aalborg Kommune.

Kursusleder
Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til planlæggere, byggesagsbehandlere mv. i kommuner, landinspektørfirmaer og andre, der ønsker en detaljeret indføring i lokalplanlægningen eller som beskæftiger sig med udarbejdelse eller administration af lokalplaner. 

Kursusafgift
Kurset er et 2 dages internat kursus. Der overnattes i enkeltværelser på Vejle Center Hotel, Vejle. Inkluderet kursusdeltagelse, overnatning i enkeltværelse, kursusmateriale og forplejning.
7.300 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
7.800 kr. + moms for øvrige deltagere.